פרק - כללי


פרק זה מכיל רשימה של קורסים בנושאים כלליים כגון: כלי עבודה ומכשירי בדיקה, תחזוקה טיפולים שיגרתים,חומרים וחוקים בפסיקה וחשמל, כמו כן, תקנים אירופאים, דלקים חלופיים, מבוא לרכבים היברידיים ועוד... 

סירטון דוגמא

נושאי פרק זה:

כלי עבודה:
וולטמטר
אוהמטר
אמפרמטר
אמפרמטר השראתי
כיוון טווח אוטומטי ברב מודד
אוסילוסקופ
אוסילוסקופ: סיור מודרך
אוסילוסקופ: צעד אחר צעד
אוסילוסקופ: שימוש בשני ערוצים
אוסילוסקופ: תרגול
ידית מומנט
משאבת לחץ
שעון אנטי פריז
זיהוי דליפות בראש מנוע
מכשיר לכיוון גלגלים
מד לחץ צמיגים
מדידת עומק חריצים בצמיגים
בוחן מנורות ראשיים
כלי למדידת חופש במסב
מיקרומטר
מד זחיח

תחזוקה

טיפולים שגרתיים

חומרים

פיסיקה:
חוק אוהם
חוק ההספקים
חוקי קירכהוף
כוחות המופעלים על צמיגים
כוחות מנוגדים
חוקי גזים אציליים
זוויות
בר קיימא
פרוטוקול קיוטו
אפקט גזי החממה
דלקים חלופיים
גזי פליטה וממירים
תקנים אירופאים
מבוא להיברידי
עבודה ברכבים היברידיים
מערכת היברידית טורית
מערכת היברידית מקבילית
מערכת היברידית משולבת