תקנון האתר ותנאי השימוש

השימוש באתר זה (להלן- "האתר") לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן- "השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה ושותפות בין ג'י.אף. טכנולוגיה מתקדמת ברכב ובין קארדאטא בע"מ (להלן – "אוטושואו") המאשרים לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – "תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. אוטושואו שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר יחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כל עוד הדבר יצוין בתנאי שימוש חדשים אשר יופיעו באתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, קבלת ומתן מידע שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אוטושואו. לכן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

גלישה באתר ו/או קבלת מידע ו/או מתן מידע ו/או שירות המוצעים באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

השימוש באתר:

אוטושואו הוקמה כספק שירות ומידע בנושא תערוכות, מידע מקצועי ומידע כללי בנושא כלי רכב שונים.

בנוסף, אוטושואו פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, לרבות: חברות תיירות, תערוכות שונות, חבילות מיוחדות ועוד. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר הנן עליך בלבד ואוטושואו לא תשא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

 

מסירת מידע:

הנך מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי. בנוסף, הנך מסכים לכך שאוטושואו תעשה שימוש במידע אודותיך וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הנך מסכים כי המידע שיימסר על ידך באתר יוכל לשמש את אוטושואו למטרות עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע ועוד. הנך מסכים לכך שאוטושואו תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידך (להלן – "מידע אישי") במאגרי המידע שלה. אם אינך מעוניין לקבל מידע כלשהו אותו יכולה אוטושואו לפרסם לגבי שירותים ו/או מוצרים אחרים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, נא הודע לאוטושואו על כך ואוטושואו תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור.

 

רישום לאתר:

במידה ותחליט להירשם לאתר, הסיסמה ושם המשתמש שתבחר הינם לשימושך האישי בלבד וחל עליך איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש של אוטושואו. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

 

העלאת מידע לאתר:

הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר.

3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית.

4. העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.

6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של אוטושואו.

בנוסף על כך, אוטושואו אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אוטושואו שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של אוטושואו מפר את תנאי השימוש.

 

תנאי הזמנה:

הזמנה דרך האתר תתבצע בטופס רישום בו תרשום את פרטייך האישיים, ונציג טלפוני ייצור עימך קשר טלפונית לביצוע התשלום. החיוב בפועל יתבצע רק לאחר קבלת אישור על הזמנתך.

 

תנאי שינוי וביטול:

אוטושואו אינה אחראית על התוכנות או המידע אשר מגיע מהתוכנות.

כמו כן מבלי לגרוע את האמור לעיל, אוטושואו תעשה את מרב המאמצים לעזור לך כלקוח לפנות אל החברה המספקת את השירותים ו/או המוצרים במידה ותחליט לביצוע שינוי ו/או ביטול הזמנה באשר היא.

 

הגבלת אחריות:

ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בו נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. אוטושואו לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור. בנוסף, אוטושואו לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתר באמצעות קישורית, פרסומת או בכל דרך אחרת והיא לא תשא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתר.

אוטושואו אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

אוטושואו לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר.

אוטושואו אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב בחירת נותן שירות כלשהו.

אוטושואו אינה אחראית לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים ע"י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה או בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכד'.

אוטושואו אינה אחראית לתוכן הכתבות, המידע הסופק באתר ו/או כל תוכן אחר אשר לא בשליטתה ומובא כמידע חופשי בעולם.

בנוסף, חשוב לציין שאוטושואו אינה חברת תיירות, מאגר מידע ו/או חברה לפיתוח בסיסי נתוני יצרן אלא משמשת כגורם המקשר בין הלקוח לספק השירות ו/או המוצר, לרבות, חברות תיירות ו/או כל גורם אחר אשר אחראי להספקת שירות תיירות בכל דרך באשר היא.

 

הגבלת גישה:

אוטושואו שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. אוטושואו רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא אוטושואו, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון

2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.

3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באוטשואו או בפעילות התקינה של האתר.

 

מידע אישי:

אוטושואו אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. המידע הנאסף על ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי , כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו' נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.

אוטושואו נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ולמתן השירותים עבור המשתמש. המידע הנ"ל נאסף על מנת שתקבל מידע הנוגע למוצרים ו/או שירותים אחרים אשר לדעת אוטושואו עשויים לעניין אותך ובין אם מצד ג' כלשהו אחר עימו תבחרנה אוטושואו לשתף פעולה.

אוטושואו אוספת מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. אוטושואו אוספת מידע כללי באופן רציף על המשתמשים באתר כעין: מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאוטושואו מרגע המסירה ואוטושואו תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים, שיפור וייעול איכות וטיב השירות הניתן באתר.

אוטושואו תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

אוטושואו עשויה להשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע רישום לאתר על ידי הקלדת פרטי המשתמש באתר, מהווה הסכמה ברורה לכך שהינך מתיר לאוטושואו להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לאוטושואו כי אינך מעוניין בשירות זה.

 

בטיחות וסודיות:

אוטושואו משתמשת במערכת שנועדה להבטיח את זיהוי המשתמש. לצורך ביצוע הליך כניסה למערכת, לצורך קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות ו/או המוצרים אמורים. ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת אוטושואו מאובטחת בשיטות אבטחת מידע סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט, אשר מטרתם הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני משתמשים אחרים באינטרנט.

אוטושואו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הגנת הפרטיות המצוינת בתקנון זה.

 

כללי:

התקנון פונה לזכר ונקבה כאחד וכתוב בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות ואינו משקף בשום אופן דעה מסוימת.

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל.