בדיקת חיישן טמפרטורת נוזל קירור במנוע


חיישן טמפרטורת נוזל קירור המנוע (ECT) היינו טרמיסטור מסוג   (Negative Temperature Coefficient) NTC כלומר, נגד משתנה שהתנגדותו יורדת כאשר טמפרטורת המנוע עולה. מתח של 5 וולט מסופק לחיישן מיחידת בקרת המנוע דרך נגד פנימי בתום היחידה, שני הנגדים מחוברים בטור ולכן המתח על החיישן יורד כאשר המנוע מתחמם והתנגדותו של החיישן יורדת. יחידת הבקרה דוגמת את סף ההשתנות של המתח ובהתאם לערכים מאשרת את תקינות מעגל החיישן או "מודיעה" על קוד תקלה (ע"י הדלקת נורת קודי תקלה) ושומרת אותה בזיכרון.
בדרך כלל כאשר אות (סיגנל) החיישן גבוה (4.6 וולט או מינוס 50 מעלות צלסיוס) או נמוך (0.2 וולט או 121 מעלות צלסיוס) מאות הבדיקה  העצמית המרבית, יופיעו אחד מקודי התקלות הבאים: P0115, P0116, P0117, P0118, P0119.

מעגל חיישן טמפרטורת מנוע

טרם תחילת העבודה יש לזכור!

 • קוד תקלה של חיישן כלשהו יכול להיגרם כתוצאה מבעיה מכאנית שיכולה להשפיע על תוצאה שגויה של החיישן, לדוגמא: חוסר מים במנוע יכול לגרום להתחממות מנוע מבלי יכולת של החיישן לגלות זאת, היות והחיישן אינו בה במגע עם המים במנוע.
 • קוד תקלה של חיישן אינו מחייב את החלפת החיישן, ביצוע בדיקות תקינות חיווט אל החיישן מיחידת הבקרה היא חובה.
 • יחידות בקרה באופן כללי הן אמינות ביותר, לכן יש לבצע בדיקות קפדניות בטרם מחליפים יחידת בקרה.

שלב א' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת התנגדות ובידוד החיישן

 • בדוק באמצעות סורק התקלות את הקוד הספציפי, וודא במידע העכשווי (זרם נתונים) בסורק מהם הנתונים של החיישן, האם הטמפ' גבוהה  או נמוכה? כמו כן מה טמפ' אוויר היניקה?
 • סגור את מתג ההצתה ונתק את המחבר מהחיישן.
 • חבר מד התנגדות (אוהמטר) בין מגעי החיישן, השווה את תוצאות הבדיקה להוראות היצרן (לרוב, כאשר המנוע חם ההתנגדות של החיישן היא בין 100 ל – 300 אוהם, כאשר המנוע בטמפ' של כ – 20 מעלות צלסיוס ההתנגדות של החיישן היא 2 – 3 קילו אוהם).

בדיקת התנגדות חיישן טמפרטורת מנוע

 • חבר מד התנגדות בין אחד ממגעי החיישן וגוף הרכב (גוף החיישן) תוצאת הבדיקה חייבת להיות אין סוף (נתק) – אין חשיבות לאיזה ממגעי החיישן מתחברים.

בדיקת בידוד החיישן מהגוף

שלב ב' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת הזנת מתח לחיישן

 • פתח מתג הצתה וודא שמגיע למחבר החיישן 5 וולט.
 • חבר את מחבר החיישן לחיישן, וודא שהמתח לחיישן יורד מתחת ל – 5 וולט, השווה להוראות היצרן (לרוב, המתח לחיישן יהיה בסביבות 1 וולט כאשר המנוע חם, וכאשר המנוע קר המתח יהיה עד 3 וולט)

בדיקת מתח ההזנה לחיישן מיחידת הבקרה

שלב ג' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת רציפות החוטים לחיישן מיחידת הבקרה

לצורך בדיקת רציפות החיווט בין יחידת הבקרה לחיישן, יש להשתמש במד התנגדות (אוהמטר) ואסור להשתמש בזמזם של המכשיר. ניתן לבדוק את המעגל בכללותו או כל חוט בנפרד, במקרה זה יש לנתק את המחבר מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמו.
 • סגור את מתג ההצתה ונתק את המחבר מיחידת הבקרה.
 • חבר אוהמטר למגעי יחידת הבקרה ומדוד את התנגדות החיישן יחד עם החיווט המגיע מהחיישן ליחידת הבקרה. תוצאת הבדיקה חייבת להיות זהה לתוצאת בדיקת התנגדות החיישן עצמו כפי שמופיע לעיל. במידה והתנגדות המעגל גדולה מההתנגדות שנמדדה בבדיקה לעיל (בדיקת החיישן עצמו), יש לבדוק כל חוט בנפרד ולזהות את החוט בעל ההתנגדות הגבוהה, לתקנו או להחליפו בחדש.

בדיקת התנגדות מעגל חיישן טמפרטורת המנוע

שלב ד' באבחון התקלה בחיישן – בדיקת בידוד החוטים מהגוף וממתח כלשהו

לצורך בדיקת בידוד החיווט לחיישן מגוף הרכב, ממתח המצבר או ממתח אחר (למשל 5 וולט). יש להשתמש במד מתח (וולטמטר) ולעיתים גם במנורת ביקורת בנוסף מסוג נורת לד. ישנם יצרני רכב שמנחים להשתמש באוהמטר לבדיקת קצר לגוף. הבעיה בשיטת בדיקה זו  היא, שבמידה והמוליך אותו אנו רוצים לבדוק מקוצר למתח כלשהו, הבדיקה באמצעות אוהמטר תציין אין סוף, כלומר, נתק, אנו נחשוב שהבדיקה תקינה למרות התקלה בפועל.
 • וודא שמתג ההצתה סגור.
 • נתק את המחברים מיחידת הבקרה ומהחיישן עצמן.
 • חבר וולטמטר לגוף הרכב ולכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר למתח כלשהו ומד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע (למשל 5 וולט), סימן שהמוליך לחיישן מקוצר למתח חיובי כלשהו. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה) , ניתן לחבר נורת ביקורת לגוף הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למתח חיובי כלשהו הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן טמפרטורת המנוע – בדיקת קצר לפלוס

 • חבר וולטמטר לקוטב החיובי של המצבר (במידה ואין גישה קלה למצבר, חבר את הוולטמטר לנקודת מתח 12 וולט), את  צידו השני של הוולטמטר חבר לכל אחד מהחוטים של החיישן ובדוק שאין קצר לגוף הרכב ושמד המתח מציין 0 וולט, במידה ומד המתח מציין מתח קבוע 12 וולט למשל, סימן שהמוליך לחיישן מקוצר לגוף הרכב. במידה ויש מתח לא מוגדר ולא יציב (הדבר תלוי בסוג מכשיר המדידה) , ניתן לחבר נורת ביקורת לפלוס מצבר הרכב ולחוט הנבדק, במידה ויש קצר למינוס הרכב הנורה תידלק.
 • יש לזכור לבצע בדיקה זו בכל אחד ממוליכי החיישן.

בדיקת בידוד מעגל חיישן טמפרטורת המנוע – בדיקת קצר למינוס